سلام
درخواست یک مترجم صوتی قوی دارم
از فارسی به انگلیسی و برعکس
پولی هم باشه میخوام
تشکر